Senieji krikštynų papročiai

Modernėjanti visuomenė, kurį laiką dairėsi į Vakarus, tarsi bėgo nuo to, kas sava ir artima. Kosmopolitinė kultūra, visuotinis triukšmas nustūmė mus į paribius. Vis mažiau laiko atrandame artimiems žmonėms, vis rečiau susimąstome, prisimename... Žavėjo, o daugelį gal dar ir iki šiol žavi svetimos tradicijos, gražesnės ir ryškesnės atrodo svetimtaučių šventės. Bet paskutinį dešimtmetį ne vienas vėl bando atrasti tradicijas, gręžiasi į praeitį, ten ieško atsakymų į svarbiausius gyvenimiškus klausimus.
Kiekvieno žmogaus gyvenimą vainikuoja lemtingi ribiniai įvykiai – gimimas ir mirtis. Jie nuo seno buvo lydimi įvairių apeigų, ritualų ir ceremonijų.
Skirtingose kultūrose ir skirtingais laikais šeimos šventės buvo traktuojamos nevienodai. O štai Lietuvoje jos nuo seno puoselėjamos. Gal taip yra dėl to, kad lietuvių šeima, jos papročiai, apeigos yra vieni iš ankstyviausių kultūros kūrinių, susiklosčiusių formuojantis ir plėtojantis bendruomenei tam tikromis geografinėmis, socialinėmis bei ekonominėmis sąlygomis. Susikūrus šeiminio gyvenimo tradicijoms, jos perduodamos iš kartos į kartą kaip svarbiausia giminės jungtis.

Šeimos šventės sujungia visus artimiausius žmones į vieną ratą, sutelkia šeimos branduolį. Juk žmogui šeima – didžiausia vertybė.
Naujo šeimos nario atėjimas į pasaulį buvo ir yra didelė šventė. O su gimimu į namus ateina krikštynų šurmulys. Jau nuo seno ši šeimos šventė buvo gaubiama paslapties ir savitumo skraistės. Tad atverkime tradicijų, papročių skrynią ir pasižvalgykime, kaip buvo švenčiamos krikštynos, kokių apeigų laikytasi, kaip švęsdavo ir kaip linksmindavosi.

Šeimos apeigų, papročių, tikėjimų tyrinėjimas rodo, kad lietuviai, kaip ir kitos tautos, jau ankstyvosios bendruomeninės santvarkos laikais turėjo gausybę savo pasaulėjautos vaizdinių. Tikėjimuose, susijusiuose su žmogaus atėjimu į pasaulį, nuo senų senovės vyravo prosenelių, kitų šeimos mirusiųjų vėlių kultas. Žmonės tikėjo, kad visose svarbiausių gyvenimo momentų apeigose dalyvauja ir mirusiųjų vėlės. Šeimos gyvenime ir apeigose ilgus šimtmečius buvo svarbūs religiniai, maginiai, simboliniai vaizdiniai.
Gimus vaikeliui kiekviena šeima stengdavosi ilgai nedelsti ir kuo greičiau organizuoti krikštynas. Tikėta, kad nekrikštytam vaikui gresia įvairūs pavojai, jų tyko įvairios antgamtinės būtybės (laumės, raganos). Pagal senuosius papročius iki krikšto prie naujagimio turėjo degti ugnis arba namų židinys. Buvo tikima, kad nekrikštyto vaiko vėlė klaidžioja po pasaulį ar gyvena po žeme, virtusi mažu žmogeliuku kaukučiu naktimis lankosi tėvų namuose, verkšlena, prašo tėvų pavalgydinti, perrengti, gelbėti.
Yra duomenų, kad XV a. Mažosios Lietuvos lietuviai atlikdavo krikštą namuose. Tokio krikšto apeigos jau buvo sumišusios su bažnytinėmis. Kiek vėliau žmonės buvo verčiami vaikus krikštyti tik bažnyčiose. Pakrikštiję vaikelį bažnyčioje krikštatėviai skubėdavo panaikinti bažnytinį krikštą, ir pakrikštyti kūdikį pagal senuosius protėvių papročius. Jie nešdavo vaiką prie vandens telkinių – šaltinių, upių, ežerų, – kur juos nuplaudavo. Taip buvo atliekamos atkrikštijimo apeigos ir kartu suteikiamas naujas krikštas. Tai liudija, kad senovės lietuviai, kaip ir kitos tautos, pagonybės laikais vaikus krikštydavo maudydami vandenyje.
Krikštatėvius – kūmus, kviesdavo vaiko tėvas. Kūmais prašydavo artimiausias gimines. Tėvai visada krikštatėviais rinkdavosi tik dorus, sąžiningus žmones, nes buvo tikima, kad užaugę vaikai bus panašūs į krikštatėvius. Laikas nuo gimimo iki krikštynų vadinosi radynos. Tai laikas, skirtas lankyti naujagimį. Visi aplankiusieji nešdavo dovanų ir maisto. Senovės lietuviai kviesdavo nuo 3 iki 5 porų kūmų.

Senoliai tikėjo, kad krikštynas būtina organizuoti, kai pateka jaunas mėnulis. Manyta, kad tuomet žmogus lėčiau sens, ilgai bus jaunas, sveikas ir gražus.
Pagrindinis krikštynų akcentas – vardo suteikimas. Buvo tikima, kad labai svarbu išrinkti kūdikėliui tinkamą vardą, nes su vardu išrenkamas ir krikštijamojo globėjas. O jeigu kūdikis pavadinamas šventojo, kurio dienoje vaikelis užgimė, vardu, tuomet vaikelio laukia šviesi ateitis ir geras gyvenimas. Pirmagimių niekas nekrikštydavo tėvų vardu, nes buvo tikima, kad tokio vaikelio laukia trumpas gyvenimas.
Pagrindinį vaidmenį krikštynų apeigose nuo seno atlikdavo krikšto tėvai. Bet vardus naujagimiui visada rinkdavo tėvai. Jeigu gimdavo mergaitė, tuomet vardą išrinkdavo tėvelis, o jeigu berniukas, tuomet jau vardo išrinkimo rūpestis tekdavo mamai. Jeigu tėvai paisydavo šios tradicijos, tuomet jų vaikai būdavo labai gabūs ir išmintingi.

Krikštynų apeigos buvo atliekamos prie stalo. Buvo paprotys prieš krikštą ir tuoj po krikšto kūdikį pirmiausia paguldyti ant stalo ir ten atlikti apeigas. Už stalo krikštasuolėje, garbingiausiame namo kampe, atsisėsdavo kūmai – svarbiausi krikštynų apeigų atlikėjai. Jie privalėjo sėdėti susiglaudę, kad vaiko dantukai būtų tvirti ir nereti.
Stalas buvo tarsi namų altorius, kulto vieta, kur degdavo šventa ugnis. Stalas taip pat buvo susijęs su prosenelių bei namų dievų kultu. Todėl buvo draudžiama ant stalo sėdėti, dėti nešvarius daiktus. Per šeimynines apeigas stalą bučiuodavo. Išvežant kūdikį į bažnyčią krikštyti, pribuvėja pirmiausia kūdikį padėdavo ant stalo šalia duonos kepalo, paskui, paėmusi jį ant rankų, pirmiausia nusilenkdavo šventam užstalės kampui, o tik paskui – tėvams ir svečiams. Tai buvo kūdikio pristatymas palaiminimui, kurį pirmiausia turėjo suteikti namų proseniai, dievai, gyvenantys tuose namuose.
Kai kuriose apylinkėse atvykusi į krikštynas kūma sėsdavo ant namo slenksčio, ją pasitikdavo pribuvėja ir kviesdavo į vidų. Vežant į krikštą, kūmai išeidavo pro duris ir sustodavo prie lango, o pribuvėja paruoštą vaiką apnešdavo aplink židinį ir pro atidarytą langą paduodavo kūmams. Taip buvo daroma, kad vaikas nesutiktų po slenksčiu esančių piktų dvasių.
Paskui kūmai išveždavo kūdikį į bažnyčią.

Išvežant kūdikį krikštyti, buvo atliekami įvairūs magiški veiksmai. Dzūkijoje, pribuvėjai parodžiusiai kūdikį, kūmai nusilenkdavo ir prašydavo duoti jiems kūdikėlį pakrikštyti ir parinkti angelą sargą. Išvežant vaiką krikštyti kūmams negalima nieko pamiršti, o pamiršus grįžti į trobą. Tikėta, kad kitaip vaikas būsiąs labai užmaršus.
Kai krikšto tėvai išveždavo vaiką krikštyti, motina sėsdavo prie knygų, nes buvo tikima, kad tuomet vaikas bus gabus.
Vežant vaiką krikštyti krikšto tėvai turėtų stengtis nekalbėti, kitaip vaikas bus rėksnys, neklausys tėvų. Taip pat tikėta, kad vežant vaikelį krikštyti negalima imti pakeleivių, nes tuomet vaikučio gyvenimas būsiąs sunkus.
Grįžusius kūmus pasitikdavo pribuvėja, tėvai ir kiti šventės svečiai. Persirengę svečiai stengdavosi ,,pagrobti“ kūdikį, tuomet kūmai turėdavo jį ,,išpirkti“. Krikštynose dalyvaudavo tik vedusieji. Ši graži šeimos šventė baigdavosi pribuvėjos išvežimu, pasodinus ją į geldą, ar ant akėčių.

Krikštynų vaišės buvo nevienodos. Žemaitijoje pirmiausia pietumis vaišindavo tėvai, o vakariene – kūmai. Tada uždegdavo dvylika žvakių, įstatytų į išskobtus burokus, ir sustatydavo ant stalo, lentynų, palangių. Pavalgius pribuvėja atnešdavo apdengtą košę. Kūmai košės paragaudavo ir ant jos padėdavo pinigų. Paskui surinkdavo vyrų kepures, o šie jas turėdavo išsipirkti. Aukštaitijoje ir Suvalkijoje pirmiausia būdavo kūmos pietūs. Būtinas patiekalas – moliniame dubenyje kepta kiaušinienė, kurią suvalgius indas sudaužomas. Veliuonos apylinkėse per kūmos pietus svečiai prašydavo pribuvėją parodyti kūdikį. Ji susukdavo iš skudurų ar šiaudų lėlę arba suvyniodavo katę ir atnešdavo. Svečiai pažiūrėję šaukdavo, kad ne tas. Taip darydavo kelis kartus. Kai žaidimas nusibosdavo, atnešdavo tikrąjį kūdikį. Kūmai ir svečiai visi iš eilės imdavo jį ant rankų ir supdavo, tai yra ,,augindavo“. Paskui kūma dovanodavo pribuvėjai stuomenį, kūmas – pinigų. Žemaitijoje per krikštynų vaišes kūdikis būdavo perduodamas iš rankų į rankas, kiekvienas jį laimindavo, linkėdavo, kad būtų turtingas, protingas, ilgaamžis ir doras. Tai senovinis paprotys, pagal kurį kūdikis priimamas į bendruomenę.
Krikštynų apeigų svarbiausias tikslas buvo garantuoti kūdikiui laimingą gyvenimą.

Krikštynų puota jau nuo senų laikų buvusi didelė šventė ne tik tiems namams, bet ir visam kaimui. Krikštynų puota beveik prilygdavo vestuvėms, nes trukdavo net dvi dienas. Pirmąją dieną visus vaišindavo kūdikio tėvai, o antrąją – kaimynai. Krikštatėviai visus vaišindavo ,,kūmo pyragu“. Kai kur per krikštynas vykdavo apeiginis gaidžio užmušimas samčiu; jo mėsą, suklaupę ratu ant žemės, valgydavo tik moterys. Tai labai įdomus ir archajiškas paprotys užfiksuotas Mažojoje Lietuvoje.

Gimimas, kaip ir kiti svarbūs žmogaus gyvenimo įvykiai, buvo lydimi papročių ir apeigų. Per juos kiekvienas žmogus buvo susietas ne tik su esama bendruomene, bet ir su praeitimi. Iš kartos į kartą buvo perduodamas gyvenimo modelis. Kiekvienas tikėjimas žmones susiedavo su praeitimi ir suteikdavo ateities ,,žinojimą“.
Daugybė gražių mūsų tautos senovės papročių yra užmiršti arba ima nykti. Iš pažiūros naivūs pasakojimai gali tapti atsakymu į daugybę klausimų, tereikia atverti skrynią...

 

Visa šioje svetainėje publikuojama medžiaga bei nuotraukos priklauso portalui „Viskas krikštynoms", jeigu nenurodyta kitaip.Griežtai draudžiama ja naudotis ir platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse  bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško „Viskas krikštynoms" sutikimo. Jei sutikimas gautas, turi būti nuoroda į „Viskas krikštynoms" kaip informacijos šaltinį.

Jūsų vertinimas: Jokio Vidutinis 4.4 (22 balsai)

Komentarai

From the moment his parents moved into “Villa Les Rhumbs” (Normandy) until the day of his passing, it influenced much red bottom heels of his work.Taking note, for summer 2010 the fashion house of Christian Dior has released two jewellery collection christian louboutin sale inspired by the designer’s favourite flower.The Bois de Rose collection is devoted to the stem rather than the Christian Louboutin Wedges actual flower and features diamond embellishments on top of yellow and white gold stems.Meanwhile the Rose Dior Pre christian louboutin heels Catelan collection makes coral its defining embellishment. Diamonds of various sizes are set against brilliant coral and yellow daffodil louboutin golds, creating a natural and organic jewellery collection.dior 2010 rose jewellery collection 3
Offered in black ceramic or white mbt shoes outlet ceramic with precisely 263 diamonds, the Grand Bal Résille is an alluring object of art wrought with the Christian Louboutin Bianca great intricacy and refinement: the perfect accessory for an evening soiree with your partner.'La Vie en Rose' actress zapatos mbt Marion Cotillard is the gorgeous face for Dior's Spring-Summer Lady Dior campaign. The French screen siren was christian louboutin sneaker shot christian louboutins by famed photog Peter Lindbergh, clutching the latest iteration of the French House's iconic bagA most unusual, textually engaging piece, the raffia-fringed and sky-blue croc-trimmed Dior Lady Dior is an ironic juxtaposition of opulence and rustic christian louboutin outlet appeal, making it a bold addition for serious Lady Dior collectors.In anticipation of the re-opening of the Dior christian louboutin glitter shoes One Peking Road flagship boutique in late January 2011, Christian Dior has launched a limited edition collection to mbt shoes for women be sold exclusively in Hong Kong.
He shared the limelight at the New York premiere of The Dark Knight saks louboutin with co-stars Christian Bale, Morgan Freeman, Michael Caine, Gary Oldman, Maggie Gyllenhaal and Aaron Eckhart. For the full red pumps list of this year’s offerings from IWC, please click here. In anticipation of the re-opening of the Dior mbts One Peking Road flagship boutique in late January 2011, Christian Dior has launched a Limited Edition collection to christian louboutin be sold exclusively in Hong Kong.
“I am thrilled that Dior is collaborating with Claridge’s this Christmas. I love http://www.christianlouboutinredbottomshoesoutlet.com to visit Claridge’s when I am in London, particularly at this time of the year – and I mbt.com hope to bring a twist to the traditional tree. I want to combine the festive with the innovative, christian louboutin shoes the spirit of Dior with the beauty of Claridge’s, and create something spectacular that will inspire the perfect mbt shoes start to the season!” said the mustachioed one.
Although they may seem hard to walk in, they certainly are mbt womens shoes unique - and probably the closest you'll ever come to a wearable glass slipper. Christian Dior Parfums has mbt shoes reviews released the first teaser images and video for the upcoming campaign for this year's updated version of the red bottom shoes beloved J'adore Eau de toilette. Shot by film maestro Jean-Jacques Annaud, the ad features long-time Dior friend and mbt shoes women ambassador, the sultry Charlize Theron. Watch this space for more, as the full-length film feature will be unveiled mbt on September 4.Throughout his life Christian Dior had a passion for roses.

Coach Outlet Online

Though the Kurdish forces have reclaimed much of the lost ground

Coach Outlet

in the past two weeks, rallied by a campaign of American airstrikes,

Coach Factory Outlet

the initial losses prompted hard questions about how the pesh merga

Coach Outlet Online

could have failed their greatest test in more than 20 years.

Coach Factory Outlet

It has also set Kurdish officials scrambling to try to overcome

Coach Outlet Store Online

years of internal political and military divisions to answer

Coach Outlet Store Online

the threat and to secure more military assistance from the United

Coach Factory Outlet

States and Iran.“Pesh merga” means “those who face death

Coach Outlet

but in some respects, the biggest threat the pesh merga

Coach Handbags Outlet

faced in the past decade was tedium, according to a range of interviews

Coach Outlet

with Kurdish officials and security commanders. The Iraqi security forces

Coach Outlet

their bitter enemy under Saddam Hussein’s rule, nominally

Chanel Handbags

became their allies after the American invasion in 2003.

Louis Vuitton

Many of the pesh merga’s battle-hardened veterans quit to

Louis Vuitton Outlet

take advantage of new opportunities amid a wave of economic development.

Gucci Belts

Training became an afterthought, and there was little incentive

Gucci Belt

to unify pesh merga units that remained mostly divided along political

Coach Outlet Online

party lines. Rather than answer to a central command, units took orders

Coach Outlet

rom their party, an arrangement that in 1996 had devolved into the Kurdish civil

Coach Factory Outlet

What happened now is teaching us that we cannot be just

Coach Factory Outlet

sitting down as if we don’t have enemies,” said Fuad Hussein

Coach Outlet Store

the chief of staff to the Kurdish president, Massoud Barzani.

Coach Outlet Store Online

Still, we need this resistance culture to defend what we reached

Coach Outlet

to defend the quiet life, to defend what we are going to build.

Coach Factory Online

Otherwise they will destroy what we have,” he added.

Coach Factory Outlet

Central to that reckoning is a realignment of the pesh merga.

Coach Factory Outlet

Last Tuesday, Mr. Barzani signed an amendment to create

Coach Outlet

a more national army. Rather than having a force largely

Coach Outlet Store Online

divided between their allegiance to two major parties

Chanel Outlet Online

the Kurdistan Democratic Party and the Patriotic Union of Kurdistan

Louis Vuitton Outlet

officials will integrate the units under the banner of the

Louis Vuitton Handbags

Ministry of the Pesh Merga.Officials said consistent training

Gucci Belt

would become the focus. Young men and women, whether they join the

Gucci Belts

military or not, will be given some measure of military training, he said.

Louis Vuitton Outlet Online

During this long period of time, we failed to create a nationalized pesh merga,

Oakley Sunglasses Outlet

said Mustafa Sayid Qadir, the minister of pesh merga

Louis Vuitton Outlet Online

We are planning to create and establish a united

Oakley Sunglasses Outlet

nationalized and systematic army.

Cheap Oakley Sunglasses

Still, many remain skeptical that the political will exists

Oakley Sunglasses

to upend a decades-old power structure. Some officials believe

True Religion Jeans

that to encourage the pesh merga restructuring, there should be

Louis Vuitton Outlet

The vast bulk of the pesh merga are under the control

Louis Vuitton Outlet

of the individual political parties,” said Michael Knights

Louis Vuitton Outlet

a researcher at the Washington Institute, who has specialized

Louis Vuitton Handbags

in the Kurdish forces.Exact numbers of pesh merga fighters are

Louis Vuitton Outlet Online

a closely held secret in Kurdistan, but experts like Mr. Knights

Louis Vuitton Handbags

figure the total has swelled to about 175,000 since the ISIS

Louis Vuitton

assault began. Young and old have rushed to the battlefront

Louis Vuitton Handbags

dusting off old weapons to assist in the defense of the Kurdish enclave.

Louis Vuitton Outlet Online

But the young fighters have no battle experience.

Chanel Outlet

Many of the older pesh merga moved on, starting businesses and embracing

Chanel Outlet

the changing face of Kurdistan. And for those who remained

Chanel Outlet

the pesh merga was practically a pension — steady pay for little work.

Chanel

We all began to reconstruct our country,” said Sirwan Barzani

Oakley Sunglasses

a prominent businessman and relative of the Kurdish president, who

Oakley Sunglasses Outlet

rejoined the pesh merga to help after the ISIS encroachment.

Oakley Sunglasses

It was another way to fight — to improve your country and make it nice.

Oakley Sunglasses

Now, he lives on a base near the town of Gwer,

Oakley Sunglasses Outlet

which the pesh merga retook in the initial wave of American airstrikes.

Oakley Sunglasses Outlet

Mr. Barzani said the pesh merga had been starved of resources from

Ray Ban

Baghdad, forced to pay for their own salaries and maintenance.

Ray Ban Sunglasses

With his personal money, he has furnished the pesh merga with cars, weapons and food.

Ray Ban Sunglasses Outlet

As for the losses, Mr. Barzani echoed explanations given by other Kurdish officials

Gucci 7Belt

No one expected such a quick and decisive assault by ISIS

Quite a nike trainers few types louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins of north face uk cosmetic jordan pas cher surgical procedure sac vanessa bruno are oakley vault,oakley sunglasses,oakleys,oakley sunglasses cheap,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses not covered by wellbeing barbour outlet insurance oakley pas cher plan longchamp programs. Facelifts, vanessa bruno sac implants, nose beats by dre,dr dre,beats headphones,dre beats,beats by dr,beats by dr dre,beats audio,dr dre beats,dre headphones,beats by dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats careers: timberland pas cher these tory burch outlet,tory burch,tory burch handbags,tory burch shoes,tory burch sale,toryburch,tory burch sandals,toryburch.com,tory burch flip flops commonly ugg need lancel demonstrating an michael kors handbags clearance,michael kors handbags,michael kors bags,michael kors purses extraordinary bottes ugg pas cher bodily coach factory outlet,coach factory,coach factory outlet online,coach factory online will coach purses,coach handbags,coach bags need to wedding dresses,prom dresses,bridesmaid dresses,evening dresses,beach wedding dresses,cheap wedding dresses,homecoming dresses,prom dresses,wedding dresses see abercrombie fitch that montre homme your insurance jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,cheap jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro corporation louis vuitton will survetement lacoste select vans shoes,vans outlet,vans store,star wars vans shoes,cheap vans,vans shoes outlet,white vans,black vans,red vans,vans star wars,vans sneakers,vans shoes outlet store,vans sale,cheap vans shoes up the gucci tab. canada goose outlet,canada goose jackets,canada goose,canada goose sale,canada goose parka,canada goose coats,cheap canada goose Even nike roshe then, burberry they hollister will canada goose sale,canada goose outlet,canada goose,canada goose jackets,canada goose parka,canada goose coats,cheap canada goose generally nike roshe run only celine handbags,celine bag,celine bags cover louis vuitton handbags,vuitton handbags,louis vuitton bags,louis vuitton purses a insanity,insanity workout,insanity workout calendar,insanity calendar,insanity workout schedule portion sac longchamp pas cher of rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex the moncler surgical polo ralph lauren outlet online,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo procedure. With prada handbags,prada,prada sunglasses,prada shoes,prada outlet,prada bags breast reduction, longchamp handbags,longchamp,longchamp outlet,longchamp bags,long champ the ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet story is ugg boots,uggs outlet,ugg,uggs,ugg boots clearance,ugg australia,uggs on sale,uggs boots,ugg slippers unique. soccer shoes,nike mercurial Most nike free run insurance uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs,ugg boots clearance,ugg australia,uggs on sale,uggs boots,ugg slippers policies firms will longchamp uk cover oakley sunglasses,oakley vault,oakleys,oakley sunglasses cheap,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses the ray ban sunglasses outlet,ray ban,ray ban sunglasses,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban expenses ralph lauren uk of moncler jackets this hogan process, roshe run pas cher offered there is longchamp bags health-related cabas vanessa bruno evidence ray ban sunglasses showing longchamp outlet,longchamp,longchamp handbags,longchamp bags,long champ a longchamp need, which kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade there north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet often nike air huarache is.A air force one single canada goose of vans pas cher the abercrombie main ugg boots uk things roshe run,nike roshe,roshe runs,nike roshe run,nike roshes that can louis vuitton lead to ralph lauren outlet an free run insurance lacoste.fr coverage business covering ray ban pas cher the sac vanessa bruno en solde expense nike free of longchamps a lacoste pas cher breast reduction abercrombie occurs air max when nike free,free running,nike free run,nike free 5.0,free running 2,nike running shoes,nike free trainer,nike free trainer 5.0,free runs,free run 5.0 the canada goose surgeon ray ban contacts uggs the ray ban uk firm nike air force one himself. louis vuitton Approval chances sac longchamp can be roshe runs greater beneath roshe run a quantity longchamp pliage of polo ralph lauren pas cher criteria, louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins about longchamp soldes the babyliss pro,babyliss physician. new balance pas cher If karen millen he longchamp,longchamp handbags,longchamp outlet,longchamp bags,long champ has air jordan had montre femme a ugg uk great hollister uk deal instyler ionic styler,instyler of encounter kate spade outlet,kate spade,katespade,kate spade handbags dealing birkin bag,hermes belt,hermes handbags,hermes birkin,hermes bags,birkin bags with prada outlet,prada,prada handbags,prada sunglasses,prada shoes,prada bags this nike air max distinct guess pas cher insurance sac a main guess organization longchamp soldes and nike free pas cher he canada goose is included vanessa bruno in their burberry pas cher network sac vanessa bruno pas cher of juicy couture,juicy couture outlet,juicycouture.com permitted louboutin pas cher companies, that sac guess will definitely nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,cheap jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,jerseys from china,cheap nfl jerseys go lacoste a barbour coats very nike air force 1 long nike air max way. abercrombie and fitch Second, blazer nike if converse shoes,converse,converse.com,converse sneakers,converse outlet he ghd is moncler commonly executing lancel pas cher this type nike blazer of medically essential hollister treatment, it will appear longchamp pas cher far louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton better p90x,p90x3,p90x workout,p90x workout schedule,p90x workout sheets,p90x 3,p90x2 than if lululemon canada this hogan outlet is true religion,true religion jeans,true religion outlet,cheap true religion,true religion jeans women,true religion jeans outlet,cheap true religion jeans,true religion clearance,true religion jeans wholesale,true religion outlet stores,wholesale true religion,discount true religion,true religion brand jeans,true religion wholesale,true religion outlet store,discount true religion jeans,wholesale true religion jeans,true religion outlet store online,authentic true religion jeans,true religion factory outlet,true religion outlet online some hollister france thing nike blazer pas cher out polo ralph lauren outlet,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet online,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo of the true religion jeans,true religion,true religion outlet,cheap true religion,true religion jeans women,true religion jeans outlet,cheap true religion jeans,true religion clearance,true religion jeans wholesale,true religion outlet stores,wholesale true religion,discount true religion,true religion brand jeans,true religion wholesale,true religion outlet store,discount true religion jeans,wholesale true religion jeans,true religion outlet store online,authentic true religion jeans,true religion factory outlet,true religion outlet online normal.In buy vanessa bruno pas cher to secure mulberry insurance michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors policy corporation reebok outlet,reebok,reebok skyscape,reebok shoes approval, coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online the barbour uk affected sac michael kors individual mulberry handbags will barbour jackets have tn pas cher to moncler exhibit sac louis vuitton that nike air max,air max,air max 2014,nike air max 2014,air max 90,airmax,air max 95,air max 2013,nike air max 90,nike air max 2013 their recent canada goose,canada goose outlet,canada goose sale,canada goose jackets,canada goose parka,canada goose coats,cheap canada goose chest the north face dimension moncler,moncler jackets,moncler outlet,moncler jackets on sale is nike free interfering polo ralph lauren in some way coach outlet,coach factory,coach factory outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online with the juicy couture outlet,juicy couture,juicycouture.com typical capabilities longchamps of chaussure louboutin their lululemon daily nike huarache life. air max pas cher This nike air max does moncler,moncler outlet,moncler jackets,moncler jackets on sale not involve vans elements ugg australia that nike roshe would be lululemon outlet,lululemon,yoga pants,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com regarded leather jackets as barbour of michael kors canada a beauty burberry outlet online,burberry,burberry outlet,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale naturel. ralph lauren Although abercrombie and fitch some ralph lauren gals air jordan pas cher may well air max pas cher feel louis vuitton that guess a north face jackets scaled-down chest nike huaraches would lacoste soldes make hollister them toms shoes,toms outlet,toms shoes outlet,toms.com,tom shoes a air max lot michael kors outlet more tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry desirable, air max this would nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers not be a legitimate chi flat iron,chi hair explanation polo ralph lauren outlet for sac lancel any abercrombie and fitch UK insurance michael kors plan business abercrombie and fitch,abercrombie and,abercrombie,abercrombie kids,abercrombie fitch,abercrombie.com to nike free run pas cher cover uggs on sale,ugg australia the mulberry outlet price louis vuitton pas cher of sac burberry surgical herve leger,herve leger dresses treatment. air max Rather, abercrombie and fitch the hermes pas cher individual ought converse pas cher to longchamp pas cher be karen millen uk ready ray ban to present that northface they air force are oakley struggling hermes from guess collection back moncler outlet again hollister pas cher pain, the north face dimension sac longchamp pas cher and excess louboutin weight moncler uk of burberry outlet online,burberry outlet,burberry,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale their louis vuitton bags chest mulberry uk is timberland avoiding hogan sito ufficiale them jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo handbags from air force 1 getting roshe run ready vans to true religion outlet,true religion,true religion jeans,cheap true religion,true religion jeans women,true religion jeans outlet,cheap true religion jeans,true religion clearance,true religion jeans wholesale,true religion outlet stores,wholesale true religion,discount true religion,true religion brand jeans,true religion wholesale,true religion outlet store,discount true religion jeans,wholesale true religion jeans,true religion outlet store online,authentic true religion jeans,true religion factory outlet,true religion outlet online exercise, converse or some nike free run other bodily michael kors outlet online sale,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors troubles.A cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses,oakley vault,oakleys,oakley sunglasses cheap,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses different converse component that abercrombie can ugg result ugg boots in sac louis vuitton an ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,ray ban sunglasses outlet,rayban sunglasses,cheap ray ban insurance plan air force one nike business to louis vuitton handbags determine scarpe hogan a new balance shoes,new balance,balance shoes,new balance outlet,new balance store,new balance store locator,new balance shoes for women,joe's new balance outlet,newbalance,newbalance.com,new balance walking shoes single montre pas cher way rosh run or ralph lauren pas cher the other when mcm handbags,mcm bags,mcm backpack,mcm outlet it soccer jerseys,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys happens to nike air force paying for bottega veneta,bottega,bottega veneta outlet breast sac longchamp reduction louis vuitton uk is coach outlet store online,coach outlet store,coach outlet the peak ugg soldes and gucci outlet,gucci handbags,gucci belts,gucci shoes,gucci,gucci belt,gucci sunglasses,gucci bags,cheap gucci relative barbour clothing weight air max of michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors the mulberry bags affected asics,asics gel,asics running,asics running shoes,asics shoes,asics gel nimbus,asics gel kayano,asics gt person. uggs If the new balance company barbour sale decides that hollister the north face outlet patient ugg pas cher is ray bans obese ugg and michael kors handbags that borse louis vuitton shedding mac cosmetics,m a c cosmetics,mac makeup,maccosmetics.com the oakley extra polo lacoste unwanted fat valentino shoes,valentino,valentinos would sac hermes very likely come michael kors uk with michael kors pas cher a nike air max lessen longchamp pliage in louis vuitton pas cher chest giuseppe zanotti,giuseppe zanotti outlet measurement, supra shoes,supra,supra for sale they louboutin may bottes ugg declare the surgery ralph lauren needless, air max,nike air max,air max 2014,nike air max 2014,air max 90,airmax,air max 95,air max 2013,nike air max 90,nike air max 2013 hence michael kors currently michael kors being michael kors bags unwilling north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face outlet to ray ban shell rayban out chanel handbags,chanel bags,chanel sunglasses,chanel purses,chanel outlet the abercrombie money longchamp to mont blanc,montblanc,mont blanc pens cover nike roshe run the marc jacobs,marc by marc jacobs,marc jacobs handbags,marc jacobs outlet costs.

michael kors outlet,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors

Burberry Outlet Online, http://www.burberry-factory.com/

Burberry Clothing Outlet, http://www.burberryoutlet2014.com/

Louis Vuitton Outlet, http://www.shophandbagsonline.com/

Coach Factory Outlet, http://www.official-coachoutlet.com/

Michael Kors Bags Outlet, http://www.official-mkoutlet.com/

Prada Mens Shoes, http://www.official-pradaoutlet.com/

Polo Outlet, http://www.polo-outlets.com/

Gucci Backpack, http://www.guccishoes-uk.com/

Kate Spade Bags Outlet, http://www.kate-spades.com/

Louis Vuitton Paris, http://www.louisvuittonas.com/

Marc By Marc Jacobs, http://www.marcjacobsonsale.com/

MCM Backpack Outlet, http://www.mcmworldwides.com/

Michael Kors USA, http://www.michaelkors.so/

North Face Jackets Outlet, http://www.north-faceoutlets.net/

North Face Outlet, http://www.northsclearance.com/

Michael Kors Outlet, http://www.michaelkorsonlineusa.com/

Uggs On Sale Outlet, http://warmbootssale.com/

Michael Kors Outlet Online, http://www.michael-korsusa.com/

Ralph Lauren Outlet Online, http://www.ralph-laurens.com/

Black Friday 2014, http://www.misblackfriday.com/

Coach Factory Outlet, http://www.mischristmas.com/

Moncler Jackets Outlet, http://www.moncler-clearance.com/

Moncler Jakker , http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/

Monster Heapphones Outlet, http://www.monsterbeatsbydres.net/

Coach Purses Outlet Online, http://www.newoutletonlinemall.com/

Air Jordan Shoes, http://www.nike-jordanshoes.com/

Oakley Sunglaases Outlet, http://www.oakley-sunglassoutlet.com/

Polo Outlet Online, http://www.polo-tshirts.com/

Polo Outlet, http://www.ralphlaurenepolo.com/

Polo Outlet Online, http://www.ralphslauren.co.uk/

Gucci Shoes Outlet, http://www.lv-guccishoesfactory.com/

Longchamp Pas Cher, http://www.salongchamppairs.com/

Woolrich Jackets Outlet, http://www.woolrich-clearance.com/

Barbour Jackets Outlet, http://www.barbour-jacketsoutlet.com/

Headphones By Dre, http://www.beatsbydreoutlet.net/

Hermes Birkin Sale, http://www.hermes-outletonline.com/

Canada Goose Outlet Online, http://www.canada-gooser.com/

Cheap Clothes Online, http://www.cheapdiscountoutlet.com/

Coach Outlet, http://www.coach-blackfriday2014.com/

shop.coachfactory.com, http://www.coachccoachoutlet.com/

Coach Factory Store, http://www.coach-factories.net/

Coach Factory Outlet, http://www.coach.mischristmas.com/

Coach Outlet USA, http://www.coachlosangeles.com/

Coach Outlet Online USA, http://www.coachoutletstates.com/

Coach Purses Outlet, http://www.coach-pursesoutlets.com/

Coach Factory Outlet Online, http://www.coach-factorysoutlet.com/

Coach Store Outlet, http://www.coach-clearance.com/

Coach Outlet USA, http://www.zxcoachoutlet.com/

Ralph Lauren Outlet Online

Michael Kors Outlet

Michael Kors Factory, http://michaelkorsoutlet.mischristmas.com/

MCM Outlet Online, http://mcmbackpack.mischristmas.com/

Beats by Dre Outlet, http://monsterbeats.mischristmas.com/

North Jackets Outlet Online, http://northfaceoutlet.mischristmas.com/

Michael Kors Outlet Online, http://mk.misblackfriday.com/

Coach Outlet Online, http://coachoutlet.misblackfriday.com/

Coach Factory Outlet, http://coachfactory.misblackfriday.com/

Ugg Boots Sale, http://uggaustralia.misblackfriday.com/

Cheap Coach Purses, http://coachpurses.misblackfriday.com/

Coach Outlet Online USA, http://coachusa.misblackfriday.com/

Coach Outlete, http://coach.misblackfriday.com/

Michael Kors Black Friday, http://michaelkorss.misblackfriday.com/

Michael Kors Outlet, http://michaelkors.misblackfriday.com/

Nike Air Max, http://airmax.misblackfriday.com/

Michael Kors Sale, http://michael-kors.misblackfriday.com/
Coach Handbags Sale Clearance, http://www.shophandbagsonline.com/

Coach Outlet Online

michael kors Outlet Online

Coach Handbags Outlet, http://www.shophandbagsonline.com/

Louis vuitton replica

Hermes Outlet usa

Prada Outlet Online

Chanel Outlet

Gucci Outlet

Burberry Outlet Online

Celine Outlet Online

Balenciaga Outlet Online

Christian Dior Outlet

Chloe Outlet

Bvlgari Outlet

Bally Outlet Store

Coach Factory Coupon

Michael Kors Outlet

MCM Backpack Outlet

Fendi Outlet

mulberry Outlet Online

Marc by Marc Jacobs

Miu Miu Outlet

Ysl Outlet

Tory Burch Outlet Online

Givenchy Outlet

Ferragamo Outlet

Lancel Outlet

Loewe Outlet

Tods Outlet

Paul Smith Outlet

D&G Bags Outlet

Alexander Wang Outlet

Bottega Veneta Outlet
mcb

رش مبيدات
شركة تخزين عفش بالرياض
نقل اثاث
رش مبيدات بالرياض
مكافحة حشرات
شركة كشف تسربات بالرياض
شركة تسليك مجارى
عزل مائى
شركة تنظيف بالرياض
تنظيف فلل بالرياض
تنظيف الموكيت
شركة تنظيف مجالس
وايت شفط الصرف الصحى بالرياض
نقل اثاث بالرياض
شركة تنظيف بالرياض
شركة نقل اثاث
تخزين اثاث
شركة رش مبيدات
مكافحة حشرات
شركة غسيل خزانات بالرياض
تنظيف الموكيت
شركة تنظيف فلل
شركة تنظيف مجالس
شركات العزل الحرارى
شركة كشف تسربات بالرياض
تسليك مجارى
شركة نظافة بالرياض
تخزين اثاث
نقل اثاث
رش مبيدات بالرياض
مكافحة حشرات
وايت شفط الصرف الصحى بالرياض
تسليك مجارى
شركة كشف تسربات بالرياض
شركات العزل الحرارى
شركة عزل خزانات
شركة تنظيف خزانات من الطحالب
تنظيف الموكيت
شركة تنظيف شقق بالرياض
تنظيف فلل
عزل خزانات بالدمام
شركة نقل اثاث بحفر الباطن
شركة رش مبيدات حشرية بالدمام
شركة تنظيف فلل بالدمام
تسليك مجاري بالدمام
شركة غسيل موكيت بالدمام
شركة ابادة حشرات بالدمام
شركة كشف تسربات المياه بالدمام
تنظيف خزانات بالدمام
شركة شفط بيارات بالدمام
شركات عزل الاسطح بالدمام
تخزين اثاث بالدمام
شركة تنظيف شقق بالدمام
شركة تنظيف خزانات بالدمام
شركات نقل اثاث بالجبيل
شركة رش مبيدات بالدمام
شركة تسليك مجاري بالمدينة المنورة
شركة تنظيف فلل بالدمام
شركة مكافحة حشرات بالجبيل
شركة تنظيف بيارات بالدمام
شركة تنظيف منازل بالدمام
شركات عزل الاسطح بالدمام
شركة تنظيف بالرياض
شركة تنظيف فلل بالرياض
شركة تنظيف منازل بالرياض
شركة تنظيف شقق بالرياض
شركة تنظيف موكيت بالرياض
شركة تنظيف مجالس بالرياض
شركة تنظيف خزانات بالرياض
شركة عزل خزانات بالرياض
شركة عزل اسطح بالرياض
شركة كشف تسربات المياه بالرياض
شركة تسليك مجارى بالرياض
شركة تنظيف بيارات بالرياض
شركة مكافحة حشرات بالرياض
شركة رش مبيدات بالرياض
شركة نقل اثاث بالرياض
شركة تخزين اثاث بالرياض
شركة تنظيف فلل بمكة
شركة تنظيف خزانات بمكة
شركة تنظيف موكيت بمكة
شركة رش مبيدات بمكة
شركة تخزين اثاث بمكة
شركة عزل خزانات بمكة
شركة كشف تسرب المياه بمكة
شركة تسليك مجارى بجدة
شركات مكافحة الحشرات في جدة
شركات رش المبيدات الحشرية بجدة
شركة تنظيف موكيت بجدة
شركة تنظيف فلل بجدة
شركة تخزين عفش بجدة
شركة عزل خزانات بجدة
كشف تسربات المياة بجدة
شركة عزل اسطح بجدة
شركة تنظيف فلل بالدمام
شركة تنظيف منازل بالدمام
شركة رش مبيدات بالدمام
شركة تسليك مجاري بالدمام
شركة تنظيف موكيت بالدمام
شركة تنظيف بيارات بالدمام
شركة تنظيف خزانات بالدمام
شركة عزل اسطح بالدمام
شركة نقل اثاث بالدمام
شركة تخزين اثاث بالدمام
شركة كشف تسربات المياه بالدمام
شركة تنظيف فلل بالمدينة المنورة
شركة عزل اسطح بالمدينة المنورة
شركة تسليك مجارى بالمدينة المنورة
شركة كشف تسربات المياه بالمدينة المنورة
شركة رش مبيدات بالمدينة المنورة
غسيل خزانات بالمدينة المنورة
شركة تخزين اثاث بالمدينة المنورة
نقل عفش بالمدينة المنورة

© 2008-2012 Viskas krikštynoms